اخبار:   

موضوع:برگزاری دوره آموزشی

باسلام و دعای خیر؛

 

            احتراما؛آموزش کارکنان در سازمانها زمینه مساعدی برای رشد و پرورش استعدادها و قابلیت آنها فراهم خواهد نمود وضمن بهبود کیفیت  و کمیت کار، عملکرد پرسنل؛ شرایط مناسبی برای جایگزینی، ارتقا، ترفیع و چرخش شغلی مهیا و امکان برقراری توزیع متناسب و متعادل مشاغل بین کارکنان بوجود خواهد آورد؛ درهمین راستا موسسه پژوهشی و توسعه مدیریت چشم انداز خراسان شمالی(نمایندگی سازمان مدیریت صنعتی) با عنایت به صدور مجوز از طرف سازمان برنامه و بودجه ، درادامه سلسله برگزاری دوره های آموزشی درنظر دارد،نسبت به اجرای تعدادی دوره آموزشی به شرح جدول پیوست با تعرفه مصوب در محل موسسه اقدام  نماید ، خواهشمند است؛ جهت برنامه ریزی و شروع دوره نسبت به ثبت نام متقاضیان محترم آن واحد سازمانی از طریق سامانه آموزش کارکنان دولت ، تا مورخه 20/08/96  اقدام لازم مبذول فرمایند.

ضمنا"شماره حساب 0104780228009 نزد بانک ملی یا حساب 4569626844 نزد بانکملت بنام موسسه پژوهشی وتوسعه مدیریت چشم انداز خراسان شمالی(نمایندگی سازمان مدیریت صنعتی) جهت واریز شهریه دوره، اعلام  می گردد.              

توضیح اینکه تاریخ برگزاری دوره ها پس از ثبت نام اولیه ، با توجه به تاریخ مهلت ثبت نام متعاقبا" اعلام خواهد شد.

 

                                                                     

                                                                                    جلیل شریعتی

                                                                  مدیرعامل موسسه پژوهشی و توسعه مدیریت چشم انداز خراسان شمالی

                                                                                                         (نمایندگی سازمان مدیریت صنعتی )

 

 

 

Blue Grey Pink Teal