اخبار:   

در این دیدار مدیر عامل نمایندگی سازمان مدیریت صنعتی استان برای ایشان در انجام وظایف محوله ، با همکاری و همدلی شورای محترم شهر و پرسنل محترم شهرداری ، آرزوی توفیق بیش از پیش نمود.

همچنین آقای مهندس شریعتی مدیر عامل نمایندگی سازمان مدیریت صنعتی اشاره نمودند که هم اکنون،  بستر همه نوع همکاری در زمینه های آموزشی و پژوهشی جهت نیل به یک توسعه پایدار شهری ، از طرف سازمان فراهم است و درصورت درخواست همکاری ، اقدام خواهد شد.

در پایان جناب آقای براتیان شهردارمحترم  بجنورد ، ضمن تشکر، اعلام نمودند که در آینده نزدیک همکاری های خوبی در زمینه آموزش اثر بخش خواهیم داشت .

Blue Grey Pink Teal