اخبار:   

چارت دروس حسابداری مقطع تکمیلی

ردیف

نیمسال اول

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

1

حسابداری صنعتی 3

3

تخصصی

2

مبانی رفتار سازمانی

3

عمومی

3

اقتصاد 2

2

عمومی

4

زبان تخصصی

2

عمومی

5

کاربرد کامپیوتر در حسابداری

2

عمومی

6

حسابداری میانه 1

4

عمومی

7

پژوهش عملیاتی

2

پایه

نیمسال دوم

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

1

روش تحقیق

2

اصلی

2

آئین نگارش و مکاتبات اداری

2

پایه

3

مدیریت مالی

3

اصلی

4

کاراموزی حسابداری صنعتی 3

2

کارآموزی

5

حسابداری میانه تکمیلی 2

4

اصلی

6

حسابداری مدیریت

3

اصلی

7

حسابرسی

4

اصلی

نیمسال سوم

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

1

حسابداری پیشرفته 1

3

تخصصی

2

کارآموزی حسابداری پیشرفته 1

2

کارآموزی

3

مباحث جاری

3

تخصصی

4

حسابداری دولتی

4

تخصصی

5

کارآموزی مدیریت مالی

2

کارآموزی

6

کارآموزی حسابداری میانه 2

2

کارآموزی

نیمسال چهارم

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

1

حسابداری پیشرفته 2

3

اصلی

2

کارآموزی حسابداری پیشرفته 2

2

کارآموزی

3

کارآموزی حسابداری مدیریت

2

کارآموزی

4

کارآموزی حسابرسی

2

کارآموزی

5

کارآموزی حسابداری دولتی

2

کارآموزی

جمع واحد

65

 
Blue Grey Pink Teal