اخبار:   

 

چارت دروس مدیریت اجرایی مقطع عالی

ردیف

نیمسال اول

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

1

اقتصاد برای مدیران 1

1.5

پیش نیاز

2

روش های کمی در مدیریت

3

پیش نیاز

3

اصول بازرگانی و تجارت

2

پیش نیاز

4

رهبری سازمانی

2

پیش نیاز

5

تکنولوژی نوین اطلاعات

1

پیش نیاز

6

مدیریت عملیات

2

پیش نیاز

نیمسال دوم

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

1

اقتصاد برای مدیران 2

1.5

پیش نیاز

2

نگرش سیستمی

2

پیش نیاز

3

مدیریت منابع انسانی

2

تخصصی

4

حسابداری مدیریت

2

تخصصی

5

مدیریت سازمان های پیچیده

2

تخصصی

6

سیستم های اطلاعاتی مدیریت

2

تخصصی

نیمسال سوم

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

1

مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت

2

تخصصی

2

اصول بازاریابی

2

تخصصی

3

مدیریت تکنولوژی و نوآوری

2

تخصصی

4

بازرگانی بین الملل

2

تخصصی

5

مدیریت استراتژیک

2

تخصصی

6

مدیریت طرح های توسعه

2

تخصصی

نیمسال چهارم

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

1

مدیریت تحول و اجرای برنامه استراتژیک

2

اختیاری

2

مهارت های عمومی مدیریت

2

تخصصی

3

مسائل جاری مدیریت اجرایی(سمپوزیم)

1

تخصصی

4

تحلیل محیط داخلی بین الملل

2

اختیاری

5

روش تحقیق در علوم اجتماعی

2

پیش نیاز

6

پایان نامه

4

جمع واحد

48

 
Blue Grey Pink Teal