اخبار:   

چارت دورس رشته مدیریت پروژه در سطح کارشناسی ارشد

 

 

ردیف

دروس قابل ارائه

تعداد واحد

ملاحظات

1

تئوریهای سازمان مدیریت

3

 

2

مبانی و کلیات مدیریت پروژه

2

 

3

کاربرد آمار در مدیریت

2

 

4

تکنولوژی اطلاعات برای مدیران پروژه

2

 

5

تحقیق در عملیات و روش های کمی

2

 

6

مدیریت محدوده زمان و هزینه ها

3

 

7

ارزیابی فنی و اقتصادی طرح ها

2

 

8

مهندسی سیستم ( تفکر سیستمی )

2

 

9

مدیریت منابع انسانی

2

 

10

مدیریت کیفیت

2

 

11

مدیریت پورتفولیو و طرح

2

 

12

مدیریت ریسک

2

 

13

مدیریت ارتباطات

2

 

14

مدیریت مالی پروژه

2

 

15

کاربرد کامپیوتر در پروژه

2

 

16

مهندسی ارزش

2

 

17

مدیریت تدارکات

2

 

18

روش تحقیق

2

 

19

مدیریت پروژه قوانین و مقررات

2

 

20

پایان نامه

4

 

جمع کل واحد های دوره

44

 

 

Blue Grey Pink Teal