اخبار:   

اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی

تقویم آموزشی مدیران کنترل کیفیت استان

نیمه اول 1393

 

شرکت برگزار کننده

مدت آموزش

تاریخ برگزاری

عنوان دوره آموزشی

ردیف

 

 

 

سازمان مدیریت صنعتی

 

 

8 ساعت

نیمه خرداد

افزایش بهره وری منابع انسانی

1

8 ساعت

نیمه دوم تیر ماه

آشنایی با مفاهیم تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت

OHSAS18000

2

8 ساعت

نیمه دوم مرداد

اصول ایمنی کار

HSE

3

12 ساعت

نیمه اول شهریور

آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه

(IMS)

4

6 ساعت

نیمه دوم شهریور

نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع

(TPM)

5


Blue Grey Pink Teal