اخبار:   

دوره های کوتاه مدت برگزار شده سازمان مدیریت صنعتی

 

دوره های تشریفات،کیترینگ و آشپزی صنعتی(تکا)
ردیف نام دوره تاریخ شروع ساعت برگزاری  مدت(ساعت) تعداد جلسات شهریه پیش نیاز  محل برگزاری 
1 تشریفات و پذیرایی   8_16 32 4   _ سازمان مدیریت صنعتی
2 آشپزی صنعتی   8_16 32 4   _ سازمان مدیریت صنعتی
3 ایمنی و بهداشت   8_16 32 4   _ سازمان مدیریت صنعتی
4 فنی-مهندسی   8_16 24 3   _ سازمان مدیریت صنعتی
5 مدیریت منابع انسانی   8_16 24 3   _ سازمان مدیریت صنعتی
دوره های میزبانی و تشریفات بین المللی
ردیف نام دوره تاریخ شروع ساعت برگزاری  مدت(ساعت) تعداد جلسات شهریه پیش نیاز  محل برگزاری 
1 پذیرایی و میزبانی بین المللی   8_13 30 6   _ سازمان مدیریت صنعتی
2 تشریفات برای ماموران انتظامات   8_13 30 6   _ سازمان مدیریت صنعتی
3 رفتار بین المللی و تشریفات   8_13 20 4   _ سازمان مدیریت صنعتی
دوره های حسابداری و مالی
باتوجه به بازخورد های اعلام شده از سوی شما متقاضیان گرامی شرکت در دوره مالی (1)،این دوره بصورت ویژه و تخصصی به دو دوره حسابداری موسسات خدماتی و حسابداری موسسات بازرگانی تفکیک گردیده است.
ردیف نام دوره تاریخ شروع ساعت برگزاری  مدت(ساعت) تعداد جلسات شهریه پیش نیاز  محل برگزاری 
1 حسابداری موسسات خدماتی   8_13 38 8   دیپلم سازمان مدیریت صنعتی
2 حسابداری موسسات خدماتی   8_13 38 8   دیپلم سازمان مدیریت صنعتی
3 حسابداری موسسات خدماتی   14_19 38 8   دیپلم سازمان مدیریت صنعتی
4 حسابداری موسسات خدماتی   8_13 38 8   دیپلم سازمان مدیریت صنعتی
5 حسابداری موسسات خدماتی   14_19 38 8   حسابداری موسسات خدماتی سازمان مدیریت صنعتی
6 حسابداری موسسات بازرگانی   8_13 38 8   حسابداری موسسات خدماتی سازمان مدیریت صنعتی
7 حسابداری موسسات بازرگانی   8_13 38 8   حسابداری موسسات خدماتی سازمان مدیریت صنعتی
8 حسابداری مالی 2   8_13 68 14   مالی1 سازمان مدیریت صنعتی
9 حسابداری مالی 2   8:30_13:30 68 14   مالی 1 سازمان مدیریت صنعتی
10 حسابداری مالی 2   14_19 68 14   مالی 1 سازمان مدیریت صنعتی
11 حسابداری مالی 2   14_19 68 14   مالی 1 سازمان مدیریت صنعتی
12 حسابداری مالی 2   14_19 68 14   مالی 1 سازمان مدیریت صنعتی
13 حسابداری مالی 2   8_13 68 14   مالی 1 سازمان مدیریت صنعتی
14 حسابداری مالی 2   14_19 68 14   مالی 1 سازمان مدیریت صنعتی
15 حسابداری مالی 2   14_19 68 14   مالی 1 سازمان مدیریت صنعتی
16 حسابداری مالی 2   8_13 68 14   مالی 1 سازمان مدیریت صنعتی
17 حسابداری مالی 3   14_19 53 11   حسابداری شرکت ها سازمان مدیریت صنعتی
18 حسابداری مالی 3   14_19 53 11   حسابداری شرکت ها سازمان مدیریت صنعتی
19 حسابداری صنعتی 1   14_19 53 11   حسابداری موسسات بازرگانی یا مالی 2 سازمان مدیریت صنعتی
20 حسابداری صنعتی 2   8_13 58 12   صنعتی 1 سازمان مدیریت صنعتی
21 حسابداری شرکت ها   8_13 45 9   مالی 2 سازمان مدیریت صنعتی
22 حسابداری پیمانکاری   8_13 24 5   کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی
23 حسابداری مالی برای مدیران غیرمالی   8_13 50 10   کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی
24 حسابداری مالی برای مدیران غیرمالی   14_19 50 10   کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی
25 حسابداری مالیاتی   8_13 55 11   کارشناسی حسابداری  سازمان مدیریت صنعتی
26 حسابداری با کامپوتر(نرم افزار همکاران سیستم)   14_18 28 7   مالی 2 سازمان مدیریت صنعتی
27 حسابداری حقوق ودستمزد   14_19 25 5   کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی
28 کاربرد Excelدرحسابداری مدیریت   14_19 55 11   کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی
29 کاربرد تجزیه و تحلیل صورت های مالی وآنالیز هزینه ها در تصمیم گیری    14_18 70 18   کارشناسی حسابداری یا صنعتی 1 سازمان مدیریت صنعتی
30 نحوه تهیه صورت های مالی و یادداشت های همراه    8_12 48 12   کارشناسی حسابداری سازمان مدیریت صنعتی
31 بودجه بندی جامع   14_18 24 6   صنعتی 1 سازمان مدیریت صنعتی
32 حسابداری مدیریت    14_19 40 10   کارشناسی حسابداری  سازمان مدیریت صنعتی
33 کشف تقلبات وفساد اداری و مالی    8:30_12:30 32 8   کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی
34 کارگاه آشنایی حسابرسی داخلی    8_12 4 1   کارشناسی حسابداری  سازمان مدیریت صنعتی
35 کارگاه نحوه تهیه اظهار نامه مالیاتی   8_16 8 1   کارشناسی حسابداری  سازمان مدیریت صنعتی
دوره های حسابداری و مالی 
ردیف نام دوره تاریخ شروع ساعت برگزاری  مدت(ساعت) تعداد جلسات شهریه پیش نیاز  محل برگزاری 
1 مدیریت مالی   8_12 16 4   _ سازمان مدیریت صنعتی
2 هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC   8_12 16 4   _ سازمان مدیریت صنعتی
3 مبانی سرمایه گذاری و تامین مالی پروژه های بین المللی   8_12 16 4   _ سازمان مدیریت صنعتی
4 اندازه گیری و پاداش عملکرد(آکورد)   13_17 8 2   _ سازمان مدیریت صنعتی
5 برنامه ریزی و کنترل موجودی ها   8_12 16 4   _ سازمان مدیریت صنعتی
6 نحوه محاسبه قیمت تمام شده و انعقاد قرارداد   13_17 16 4   _ سازمان مدیریت صنعتی
7 هزینه یابی استاندارد و تحلیل انحرافات    8_12 16 4   _ سازمان مدیریت صنعتی
دوره های انرژی
ردیف نام دوره تاریخ شروع ساعت برگزاری  مدت(ساعت) تعداد جلسات شهریه پیش نیاز  محل برگزاری 
1 مدیریت مصرف و ممیزی انرژی در ساختمان    8_12 16 4   _ سازمان مدیریت صنعتی
2 مدیریت انرژی در ساختمان با تاکید برانرژی خورشیدی   13_17 8 2   _ سازمان مدیریت صنعتی
3 سیستم مدیریت انرژی عمومی   8_12 32 8   _ سازمان مدیریت صنعتی
4 سیستم مدیریت انرژی بر مبنای ISO50001   8_12 16 4   _ سازمان مدیریت صنعتی
دوره های بانکداری 
ردیف نام دوره تاریخ شروع ساعت برگزاری  مدت(ساعت) تعداد جلسات شهریه پیش نیاز  محل برگزاری 
1 یکصد نوآوری در سیستم بانکداری    8_12 16 4   کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی
2 مبحث ارزی 1   8_12 32 8   _ سازمان مدیریت صنعتی
3 مبحث ارزی 2   8_12 32 8   _ سازمان مدیریت صنعتی
4 بانکداری حرفه ای    8_13 80 16   _ سازمان مدیریت صنعتی
5 صنعت بانکداری Mini MBA   8_13 40 8   _ سازمان مدیریت صنعتی
6 بانکداری شرکتی   8_12 16 4   کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی
7 بازاریابی خدمات بانکداری الکترونیک    8_12 16 4   کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی
دوره های بورس وبازار سرمایه
ردیف نام دوره تاریخ شروع ساعت برگزاری  مدت(ساعت) تعداد جلسات شهریه پیش نیاز  محل برگزاری 
1 مقدمات سرمایه گذاری در بازار بورس    8_12 16 4   کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی
2 مقدمات سرمایه گذاری در بازار بورس    8_12 16 4   کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی
3 سرمایه گذاری در بازار سکه و اونس جهانی    8_12 16 4   مقدمات سرمایه گذاری در بازار بورس سازمان مدیریت صنعتی
4 تحلیل تکنیکال در بازار های مالی 1   15_19 28 7   مقدمات سرمایه گذاری در بازار بورس سازمان مدیریت صنعتی
5 تحلیل تکنیکال در بازار های مالی 2   8_12 28 7   تحلیل تکنیکال در بازار های مالی 1 سازمان مدیریت صنعتی
6 تحلیل بنیادین در بازار سهام    15_19 28 7   مقدمات سرمایه گذاری در بازار بورس سازمان مدیریت صنعتی
دوره های بازرگانی 
ردیف نام دوره تاریخ شروع ساعت برگزاری  مدت(ساعت) تعداد جلسات شهریه پیش نیاز  محل برگزاری 
1 مدیریت خرید و سفارشات خارجی   8_13 38 8   کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی
2 مدیریت خرید و سفارشات خارجی   8_13 38 8   کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی
3 مدیریت خرید و سفارشات خارجی به زبان انگلیسی   8_13 40 8   کارشناسی+آشنایی بازبان انگلیسی سازمان مدیریت صنعتی
4 اصول بازاریابی و مدیریت بربازار    14_19 60 12   کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی
5 اصول بازاریابی و مدیریت بربازار    8_13 60 12   کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی
6 اصول بازاریابی و مدیریت بربازار    8_13 60 12   کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی
7 مهندسی فروش و فروش های حضوری   14_19 40 8   کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی
8 تهیه و تنظیم قراردادهای بین المللی   14_18 32 8   کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی
9 اصول و فنون مذاکره   8_12 20 5   کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی
10 امور گمرکی و ترخیص کالا   14_18 52 13   کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی
11 کارگاه تحقیقات بازاریابی    8_12 24 6   اصول بازاریابی سازمان مدیریت صنعتی
12 مدیریت خرید و انبارداری    14_18 60 15   کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی
13 مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی   14_19 60 12   کارشناسی+آشنایی بازبان انگلیسی سازمان مدیریت صنعتی
14 مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی   8_13 60 12   کارشناسی+آشنایی بازبان انگلیسی سازمان مدیریت صنعتی
15 مکالمات تجاری زبان انگلیسی   14_19 40 8   کارشناسی+آشنایی بازبان انگلیسی سازمان مدیریت صنعتی
16 مهارتهای ارتباطی ورفتار با مشتری   8_12 32 8   کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی
17 اعتبارات اسنادی   8_12 20 5   کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی
18 مدیریت صادرات (راهکارهای موفقیت برای توسعه بازار و ارتقاء برند برای صنایع ایرانی    8:30_12:30 24 6   کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی
19 کارگزاری گمرک   14_18 56 14   کارشناسی مرتبط  سازمان مدیریت صنعتی
20 مسئولیت های حقوقی مدیران شرکت های تجاری    14_18 12 3   کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی
21 اصول و فنون طراحی،برگزاری و شرکت در مناقصات (مدیریت مناقصات)   8_12 24 6   کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی
22 قوانین و مقرارات برگزاری مناقصات    14_18 24 6   کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی
23 مدیریت وکنترل بازار    8_12 16 4   _ سازمان مدیریت صنعتی
24 سیستم اطلاعات بازاریابی   8_12 16 4   _ سازمان مدیریت صنعتی
25 رقابت و رقابت پذیری در بنگاههای اقتصادی   8_12 8 2   _ سازمان مدیریت صنعتی
26 بازاریابی برای مدیران   13_17 16 4   _ سازمان مدیریت صنعتی
27 بازاریابی خدمات     8_12 16 4   _ سازمان مدیریت صنعتی
28 مدیریت توزیع   13_17 8 2   _ سازمان مدیریت صنعتی
29 مدیریت محصول    13_17 8 2   _ سازمان مدیریت صنعتی
30 ارتباطات داخلی کسب و کار   13_17 8 2   _ سازمان مدیریت صنعتی
31 برند و مدیریت آن   13_17 8 2   _ سازمان مدیریت صنعتی
32 کاربری اینترنت در بازاریابی   8_12 16 4   _ سازمان مدیریت صنعتی
33 تحلیل رفتار مصرف کننده    13_17 8 2   _ سازمان مدیریت صنعتی
34 دوره کاربردی مدیریت تبلیغات پیشرفته    8_12 16 4   _ سازمان مدیریت صنعتی
35 مدیریت تیم فروش (ویژه مدیران بازاریابی و فروش)   13_17 8 2   _ سازمان مدیریت صنعتی
36 سیاست های تشویقی افزایش فروش و روابط عمومی    13_17 8 2   _ سازمان مدیریت صنعتی
37 بازرسی کالا   13_17 8 2   _ سازمان مدیریت صنعتی
38 اصول،تهیه و تدوین قراردادها   8_12 16 4   _ سازمان مدیریت صنعتی
39 مدیریت بازرگانی و بازاریابی مدرن   8_12 16 4   _ سازمان مدیریت صنعتی
40 مدیریت توسعه صادرات    8_12 16 4   _ سازمان مدیریت صنعتی
41 فرآیند ارتباطات و روابط انسانی در سازمان های تجاری   13_17 8 2   _ سازمان مدیریت صنعتی
42 لجستیک صادرات    13_17 8 2   _ سازمان مدیریت صنعتی
43 تکنیک های موثر در تصمیم گیری واحد های بازرگانی    13_17 8 2   _ سازمان مدیریت صنعتی
44 روش های حل مساله در واحد های بازرگانی    13_17 8 2   _ سازمان مدیریت صنعتی
45 قوانین بیمه حمل و نقل بین المللی و ترانزیت کالا   8_12 12 3   _ سازمان مدیریت صنعتی
46 چگونگی حضور در نمایشگاه های داخلی و بین المللی   13_17 8 2   _ سازمان مدیریت صنعتی
     دوره های عمومی مدیریت و منابع انسانی
ردیف نام دوره تاریخ شروع ساعت برگزاری  مدت(ساعت) تعداد جلسات شهریه پیش نیاز  محل برگزاری 
1 مدیریت زمان و استرس   8_12 28 7   کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی
2 خلاقیت   14_19 20 4   کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی
3 اصول سرپرستی   15_19 36 9   کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی
4 مدیریت کارگزینی و امور پرسنلی   8:30_12:30 52 13   کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی
5 روشهای ارزیابی عملکرد کارکنان    14_18 20 5   کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی
6 گردش مکاتبات و اصول بایگانی   14_18 36 9   دیپلم سازمان مدیریت صنعتی
7 طبقه بندی مشاغل    8_12 40 10   کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی
8 قانون کار و تامین اجتماعی   14:30_18:30 36 9   کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی
9 آیین نگارش مکاتبات اداری    8_12 32 8   کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی
10 آموزش روسای دفاتر مدیران    8:30_12:30 34 9   کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی
11 آموزش روسای دفاتر مدیران    8:30_12:30 34 9   کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی
12 آموزش روسای دبیرخانه (مکانیزه،دستی)   14_18 32 8   کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی
13 مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیرمنابع انسانی    14_18 36 9   کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی
14 سبد مهارت های فردی   14_19 60 12   کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی
15 تفکر استراتژیک_تفکر سیستمی   8_12 20 5   کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی
16 مهارت های ارتباطی ورفتار سازمانی   8:30_12:30 34 9   کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی
17 ارزیابی عملکرد سازمانی    8_12 40 10   کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی
18 روش های ارزیابی قابلیت ها و استخدام منابع انسانی   14_18 30 8   کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی
19 مدیریت استراتژیک    8_12 16 4   _ سازمان مدیریت صنعتی
20  MBAمقدماتی   13_17 60 15   _ سازمان مدیریت صنعتی
21 MBAپیشرفته   13_17 60 15   _ سازمان مدیریت صنعتی
22 رویکردهای نوین مدیریت دانش    8_12 8 2   _ سازمان مدیریت صنعتی
23 نظام مدیریت ریسک (ERM)   13_17 8 2   _ سازمان مدیریت صنعتی
24 مهندسی خلاقیت براساس الگوی TRIZ   13_17 16 4   _ سازمان مدیریت صنعتی
25 هوش هیجانی    8_13 8 2   _ سازمان مدیریت صنعتی
26 مهندسی فکر    8_13 8 2   _ سازمان مدیریت صنعتی
27 مدیریت زنجیره تامین    13_17 16 4   _ سازمان مدیریت صنعتی
28 تکنیکهای حل مساله    13_17 8 2   _ سازمان مدیریت صنعتی
29 تدوین و استقرار نظام پیشنهادات    13_17 8 2   _ سازمان مدیریت صنعتی
30 طراحی سازمانی   8_12 16 4   _ سازمان مدیریت صنعتی
31 مهارت های مدیریتی   13_17 44 11   _ سازمان مدیریت صنعتی
32 مبانی رهبری استراتژیک   8_16 16 2   _ سازمان مدیریت صنعتی
33  نظام مدیریت فرآیند ها    8_12 16 4   _ سازمان مدیریت صنعتی
34 مدیریت منابع انسانی پیشرفته    8_12 16 4   _ سازمان مدیریت صنعتی
35 بهینه کاوی منابع انسانی   13_17 16 4   _ سازمان مدیریت صنعتی
36 توانمندسازی نیروی انسانی (تسا)   8_13 40 8   _ سازمان مدیریت صنعتی
37 منتوریگ(mentoring)   13_17 8 2   _ سازمان مدیریت صنعتی
38 مدیریت موفق کارکنان    8_13 40 8   _ سازمان مدیریت صنعتی
39 تجزیه و تحلیل شغل باروش ONET   8_12 16 4   _ سازمان مدیریت صنعتی
40 نظام جانشینی و جایگزینی کارکنان    13_17 8 2   _ سازمان مدیریت صنعتی
41 شیفتگی سازمانی یا تعهد سازمانی   8_12 16 4   _ سازمان مدیریت صنعتی
42 برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی    8_12 16 4   _ سازمان مدیریت صنعتی
43 جبران خدمات کارکنان    8_12 16 4   _ سازمان مدیریت صنعتی
44 مدیریت بهره وری به همراه کارگاه های تخصصی    8_12 32 8   _ سازمان مدیریت صنعتی
45 بازگشت سرمایه در آموزش   8_12 16 4   _ سازمان مدیریت صنعتی
46 اندازه گیری و تحلیل شاخص های بهره وری نیروی انسانی    13_17 16 4   _ سازمان مدیریت صنعتی
47 کارت امتیازی متوازن   8_12 16 4   _ سازمان مدیریت صنعتی
48 استقرار سیستمهای اندازه گیری عملکرد و تجزیه و تحلیل آنها    8_12 16 4   _ سازمان مدیریت صنعتی
49 مدیریت کیفیت جامع کارکنان TQM   8_12 16 4   _ سازمان مدیریت صنعتی
50 تکنیک های عملکرد و بهره وری   8_12 16 4   _ سازمان مدیریت صنعتی
51 ارزیابی عملکرد 360درجه    8_12 16 4   _ سازمان مدیریت صنعتی
52 تکنیک های نیازسنجی آموزشی    8_12 16 4   _ سازمان مدیریت صنعتی
53 کارگاه تجزیه و تحلیل شغل DACUM   8_12 16 4   _ سازمان مدیریت صنعتی
54 آشنایی با تکنولوژی آموزشی   8_12 16 4   _ سازمان مدیریت صنعتی
55 اثربخشی آموزشی در سازمان    13_17 8 2   _ سازمان مدیریت صنعتی
56 آشنایی با ممیزی فرآیندهای آموزشی    13_17 8 2   _ سازمان مدیریت صنعتی
57 ابزارهای موثر مدیریت آموزش    13_17 8 2   _ سازمان مدیریت صنعتی
58 استقرار سیستم نظام آموزش در سازمان    8_12 16 4   _ سازمان مدیریت صنعتی
59 مهارت های مدیریت آموزش    13_17 16 4   _ سازمان مدیریت صنعتی
60 برنامه ریزی آموزشی برای سازمان    13_17 16 4   _ سازمان مدیریت صنعتی
61 آشنایی با استاندارد 10015   8_12 16 4   _ سازمان مدیریت صنعتی
62 مدیریت عمومی    8_12 40 10   کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی
63 کارگاه توسعه و کار تیمی در سازمانها    8_13 30 6   کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی
دوره های مدیریت و کنترل پروژه
ردیف نام دوره تاریخ شروع ساعت برگزاری  مدت(ساعت) تعداد جلسات شهریه پیش نیاز  محل برگزاری 
1 ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه    14_19 55 11   کارشناسی  سازمان مدیریت صنعتی
2 آشنایی با استاندارد مدیریت پروژه بر مبنای PMBOK   8_13 65 13   کارشناسی+آشنایی بازبان انگلیسی سازمان مدیریت صنعتی
3 آشنایی با استاندارد عملی زمانبندی پروژه    13_17 24 6   کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی
4 سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP2010   8:30_12:30 36 9   کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی
5 سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP2010   13_17 36 9   کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی
6 سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه با P6primavera Management   8_12 48 12   کارشناسی مهندسی یامدیریت سازمان مدیریت صنعتی
7 مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه    8_12 28 7   کارشناسی  سازمان مدیریت صنعتی
8 استقرار و مدیریت PMO(دفتر مدیریت پروژه)   8_13 20 4   کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی
9 ایجاد ساختار تیم پروژه    13_17 8 2   _ سازمان مدیریت صنعتی
10 مدیریت تامین تجهیزات و خدمات مورد نیاز پروژه    13_17 8 2   _ سازمان مدیریت صنعتی
11 مدیریت ادعا در پروژه ها   13_17 8 2   _ سازمان مدیریت صنعتی
12 آشنایی با اصول شبیه سازی و تصمیم گیری در پروژه ها   13_17 8 2   _ سازمان مدیریت صنعتی
13 مدیریت بحران در پروژه    13_17 8 2   _ سازمان مدیریت صنعتی
14 مدیریت زمان و ریسک در پروژه    8_12 16 4   _ سازمان مدیریت صنعتی
15 تکنیک های ارزیابی ریسک    13_17 8 2   _ سازمان مدیریت صنعتی
16 منشور پروژه    13_17 8 2   _ سازمان مدیریت صنعتی
17 مدیریت نوین پروژه های تحولی    13_17 8 2   _ سازمان مدیریت صنعتی
18 مدیریت غیر رسمی پروژه    13_17 8 2   _ سازمان مدیریت صنعتی
19 طبقه بندی و مدیریت پروژه براساس Dynamic Baseline Model   13_17 8 2   _ سازمان مدیریت صنعتی
20 مدیریت یکپارچگی Integration   13_17 8 2   _ سازمان مدیریت صنعتی
دوره های فن آوری اطلاعات 
ردیف نام دوره تاریخ شروع ساعت برگزاری  مدت(ساعت) تعداد جلسات شهریه پیش نیاز  محل برگزاری 
1 Excelکاربردی   14_19 30 6   کارشناسی  سازمان مدیریت صنعتی
2 Excel پیشرفته   8_13 30 6   کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی
3 MS_Access   14_19 38 8   کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی
4 آشنایی با نرم افزار SPss   8_12 40 10   کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی
5 مدیریت امنیت اطلاعات    8:30_12:30 36 9   کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی
6 Photoshp   14_19 30 6   کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی
7 مدیریت خدمات فن آوری اطلاعات    8:30_12:30 24 3   کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی
Blue Grey Pink Teal